Poprawki

- Wykonawca wykonuje kosztorys na podstawie dokumentacji technicznej dostarczonej przez Zamawiającego wraz z zapytaniem ofertowym.

- Wykonawca kosztorysu na tej podstawie składa ofertę cenowa i terminową wykonania kosztorysu oraz sposób rozliczenia.

- Po przekazaniu Zamawiającemu kosztorysu, Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej do dokonania wszelkich poprawek, które wynikają z pomyłek obliczeniowych wskazanych przez Zamawiającego w oparciu o dostarczoną dokumentację na
etapie ofertowym.

- Wszelkie zmiany, które Zamawiający chce dokonać w wykonanym kosztorysie, a które wynikają ze zmian w dokumentacji po przekazaniu Zamawiającemu kosztorysu, są przedmiotem oddzielnych negocjacji cenowych oraz odrębnego zlecenia.